Voorstellen voor nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingediend bij VN

De Women’s Major Group for Sustainable Development (WMG-SD) heeft onlangs een belangrijke bijdrage geleverd in de Open Working Group on Sustainable Development Goals van de VN. De WMG-SD is opgericht tijdens de VN Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992). Vrouwen worden beschouwd als een van de negen belangrijke groepen in de samenleving om duurzame ontwikkeling te bereiken. De Women’s Major Group zorgt ervoor dat de stem van vrouwen bij de Verenigde Naties wordt gehoord via deelname, benutten van spreektijd, indienen van voorstellen en toegang tot documenten.

De WMG-SD is een onafhankelijk orgaan, open voor alle organisaties die duurzame ontwikkeling bevorderen, die gebaseerd is op mensenrechten met een focus op vrouwenrechten, empowerment van vrouwen en gendergelijkheid.

In 2015 zullen de Verenigde Naties een vervolg formuleren op de Millennium Ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals ofwel MDGs). Een nieuwe set van wereldwijde doelen voor (duurzame) ontwikkeling moet de agenda bepalen voor de periode tot 2030. De MDGs werden geformuleerd op basis van het overkoepelende doel om tussen 2000 en 2015 extreme armoede in de wereld te halveren. Er werd 100 miljard euro per jaar voor uitgetrokken.

De MDGs zijn maar deels gerealiseerd. Ondanks enige voortuitgang neemt ongelijkheid toe in het grootste deel van de wereld. Uit kritische analyse van de MDGs blijkt dat aanpak van inkomensongelijkheid alleen niet genoeg is om armoede uit te bannen. Discriminatie, inclusief genderdiscriminatie, is een belangrijke oorzaak van ongelijkheid. Rond 120 landen hebben wetten waarin vrouwen gediscrimineerd worden ten opzichte van mannen. Nog geen enkel land is het gelukt gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.

Op dit moment worden voorstellen geformuleerd voor nieuwe doelen voor de zogenaamde  “post 2015 agenda”. Over die voorstellen en de formulering van de bijbehorende  meetbare resultaten wordt onderhandeld door lidstaten in de Open Working Group on Sustainable Development Goals. Eind 2014 start een laatste ronde van onderhandelingen in de vergadering van de VN om overeenstemming te bereiken over nieuwe wereldwijde doelen.

Vrouwen en feministische organisaties spelen in dit politieke proces een sleutelrol om te proberen te garanderen dat gendergelijkheid en vrouwenrechten tot de kern van de nieuwe ontwikkelingsagenda behoren, zowel als zelfstandig doel als geïntegreerd in alle andere doelen. De Women’s Major Group heeft onlangs verslag gedaan van wat hen wel en niet gelukt is om in de voorstellen opgenomen te krijgen. Ze complimenteren de voorzitters dat ze niet toegegeven hebben aan landen die alle taal over vrouwenrechten wilden schrappen.

Een succes is het voorstel voor zelfstandig doel 5: gendergelijkheid bereiken en de empowerment van vrouwen en meisjes met als subdoelen een eind te maken aan alle vormen van geweld, discriminatie, vroegtijdige en gedwongen huwelijken en schadelijke praktijken tegen vrouwen en meisjes; toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en reproductieve rechten; garanderen van volle participatie van vrouwen in beslissingsprocessen; gelijke rechten op land en economische bronnen.

Maar de Women’s Major Group hijst nog wel 8 rode vlaggen, onder andere over gebrek aan aandacht voor onbetaald huishoudelijk werk en zorgtaken; gebrek aan erkenning van vrouwen als boerinnen, vissers, inheemse mensen en sleutelfiguren voor duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen; onvoldoende aandacht voor de rol van vrouwen in vrede en gerechtigheid.

Zie voor de volledige tekst (in het Engels) de website van de Women’s Major Group.

Archieven