Verslag: in gesprek over seksisme in de kerk

In de nieuwsbrief van december kon je het al lezen: er is een verslag gemaakt van het gesprek dat de Oecumenische Vrouwensynode op 7 december j.l. voerde met een delegatie van het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Een stuk uit het verslag: “Tenslotte doet de OVS een oproep aan het moderamen om zich meer bewust te zijn van de voorbeeldfunctie van de PKN in oecumenisch verband. In orthodox protestantse en evangelische kerken wordt het gesprek over gelijkwaardig leiderschap steeds meer gevoerd. Voor Katholieke vrouwen is het bemoedigend te ervaren dat het kán, vrouwen die op alle niveaus van de kerk gelijkwaardig kunnen en mogen participeren.
Het moderamen beaamt dat het een goede zaak is om, vanuit de verbinding met elkaar over kerkgrenzen heen, ruimte te scheppen voor vrouwen. In haar participatie en inbreng geeft ze hier ook invulling aan.”

Klik hier om het hele verslag te lezen.

Archieven