Op 30 mei vond in Utrecht de landelijke leerhuisdag plaats van de Mariënburgvereniging, een vereniging van kritisch katholieken. Ongeveer zestig mannen en vrouwen kwamen op deze dag bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over herbronning en geloofsvernieuwing. Namens de Oecumenische Vrouwensynode bezocht Wil Fransen deze dag, zij schreef het onderstaande verslag. 

 

Wie is God?, Wat heeft hij te maken met ons leven? Hoe beleven wij ons christen zijn vandaag-de-dag? Deze vragen stonden centraal op de leerhuisdag. Met elkaar gingen we in gesprek, over vertrouwde geloofswaarheden, en verdiepten we ons in de Bijbel als bron van ons geloof. We verkenden onze  geloofsbelevingen, en inzichten van hedendaagse denkers en schrijvers.

Er waren zeven verschillende thema’s waaruit je er drie kon kiezen om aan deel te nemen.

Hieronder vindt je een korte beschrijving van de thema’s: 

  1. Het begrip God in onze Geloofsbelijdenis | Erik Jurgens

Het begrip God in onze Geloofsbelijdenis

Hoe kunnen we in onze dagen spreken over God/god? Maken hemel en aarde, God en mens, deel uit van één werkelijkheid? Of is God hoog-in-de-hemel, deel van een andere werkelijkheid?
Net als Roger Lenaers kun je geloven in één werkelijkheid. Binnen deze ene werkelijkheid is God de mens zó nabij dat eenwording van God en mens in principe mogelijk is: de mens vindt in zichzelf God en zijn Koninkrijk. Over hoe God tevens hoog-in-de-hemel kan zijn, transcendent èn immanent tegelijk.

Erik Jurgens is lid van de Credocommissie en was enige jaren voorzitter van de Mariënburg. 

  1. Godsgeloof in de bijbel en vandaag-de-dag | Julia van Wel

Godsgeloof in de bijbel en vandaag-de-dag

Wie is God? Is hij een God hoog-in-de-hemel die ons stuurt en leidt en die dus ingrijpt in ons leven? Wil hij dat we één worden, of wil hij dat we, zo verschillend als we zijn, vooral onszelf worden? Wil God wel iets, of laat hij het willen over aan ons, mensen? Doet God er wel toe? Welke antwoorden geven mensen in de bijbel op dit soort vragen, en hoe denken mensen hier-en-nu over God? We staan stil bij het spannende antwoord dat Palmyre Oomen, in het voetspoor van Alfred North Whitehead ons in 2013, bij haar afscheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, meegeeft.

Julia van Wel is emeritus pastoraal werkster en kandidaat-lid van het bestuur van Mariënburg, en lid van  de Credocommissie. 

  1. God, wat ben je veranderd | Huub Schumacher

God, wat ben je veranderd!

Waar is God te vinden? In de wereld buiten ons of in ons diepste innerlijk? Tegen alle ellende in die mensen overkomt, blijven zij hardnekkig geloven in het goede, blijven zij elkaar het beste gunnen en willen zij elkaars naaste zijn. In hen komt God in zijn weerloze almacht aan het licht. In hun pathos, hun gedrevenheid voor het goede, in hun vriendschap en trouw, daar is God.

De priester-theoloog Huub Schumacher is modern in zijn opvattingen over geloof en religie. Met zijn boek GOD, wat ben je veranderd slaagt hij erin om veel zinzoekers een handreiking te bieden. Schumacher is ook columnist van het Mariënburg Magazine. 

  1. Diaconie en Godsontmoeting | Henk Meeuws Diaconie en Godsontmoeting

Kunnen we God vinden in onszelf, in wat ons overkomt en wat we meemaken, of ontmoeten we hem ook in ons diaconaal zijn, als we dienstbaar zijn in de wereld en klaar staan voor mensen die ons nodig hebben? En hoe begeleiden we mensen naar hun bestemming, op weg naar God?Aan de hand van het Lucasevangelie en het verhaal van de Emmaüsgangers zien we hoe Jezus zelf te werk ging, hoe hij met mensen meeliep, met hen meeleefde en hen hielp, en hoe hij hun hart en hun ogen opende voor de Schrift en voor het Koninkrijk van God. Kunnen ook wij net als de leerlingen een mystagoog op onze weg ontmoeten, Of kunnen wij, zoals Jezus, ook zelf mystagogisch handelen?

Henk Meeuws is theoloog, verdiepte zich in de band tussen sociale inzet en levensbeschouwing, en schreef een proefschrift over diaconie. Hij is adviseur van de Credocommissie van  Mariënburg.

 De Zaligsprekingen | Tom van den Beld De Zaligsprekingen

We gaan op zoek naar Gods bedoeling met ons en naar de oorspronkelijke boodschap van Jezus die in de evangeliën wordt verwoord. In de Zaligsprekingen die hij de Grondwet van het Christendom noemt, komt hij op het spoor van Jezus’ visie op het leven: in het dagelijks handelen van mensen en in de liefde voor elkaar in de samenleving van alledag, is God aanwezig.Elke zaligspreking draagt bij tot een beter begrip van Gods bedoelingen, en samen openen zij ons de ogen voor de Levende bron die ons draagt en voedt, en die wij ‘God’ noemen.

Tom van den Beld is lid van de Credocommissie en bestuurslid van Mariënburg.

  1. De bijbel als bron van hoop en vertrouwen | Alex van Heusden

De bijbel als bron van hoop en vertrouwen

Heeft de bijbel, dat Grote Verhaal, nog zeggingskracht? Zoeken christenen, al dan niet van huis uit, nog inspiratie, houvast en oriëntatie in dat oude boek? Is de bijbel het Woord van God of is het voluit mensenwoord? Aan de hand van enkele verhalen uit de Schrift zoeken we antwoord op deze en andere vragen.
Alex van Heusden is bijbelwetenschapper in dienst van Nieuwe Liefde Leerhuis en voorganger van de Ekklesia Amsterdam. Hij houdt onverkort vast aan de bijbel als getuigenis van hoop en vertrouwen (‘geloof’) in een rampzalige wereld.

  1. Van Toren van Babel naar vrede in de wereld | Julia van Wel

Van Toren van Babel naar vrede in de wereld

Horen we in de bijbel Gods stem, die ons laat weten waartoe we op aarde zijn, en wat het doel en de zin is van ons bestaan? Of lezen we hoe mensen in de bijbel hun bestaan en hun leven-met-elkaar beleefden? En horen we vooral iets over hun vermoedens over de-wil-van-God? Wil God iets van ons? Wil hij vooral dat we onszelf worden, of wil hij dat wij, net als hij, een drie-heid of een meer-heid worden?
Aan de hand van enkele verhalen uit het Eerste en het Tweede Testament, verkennen we hoe de bijbel een leidraad kan zijn voor ons leven hier-en-nu, en voor het schrijven van een Derde Testament. 

Met elkaar diepten we deze thema’s verder uit. Het was een inspirerende, goed verzorgde dag met leuke ontmoetingen en gesprekken!