Foto: Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Paus Franciscus trapt met zijn kritiek velen op de tenen. De curie kreeg het zwaar te verduren in zijn kersttoespraak (Engels). Landen en steden die traditioneel kardinaalszetels waren worden overgeslagen ten gunste van bescheiden bisdommen met herderlijke kerkbestuurders met name in de Derde Wereld. De paus verdedigt zijn kritiek op het kapitalisme: “Is dit populisme? Nee, het is het evangelie.” Theo Thier vraagt zich op de website van de Mariënburgvereniging af of de paus niet wat hulp zou kunnen gebruiken van progressief Nederland.

Er wordt al op veel plaatsen hulp gemobiliseerd, zoals bijvoorbeeld rond de voorbereiding van de Gewone Bisschoppensynode van 4 t/m 25 oktober 2015. Groepen gelovigen in verschillende landen constateren dat de vragenlijst Lineamenta over ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’ zelden door gewone gelovigen wordt ingevuld. De paus dringt hier juist op aan. In Nederland…

… vragen de bisschoppen aan de pastorale teams van de parochies de lijst zo volledig mogelijk en bij voorkeur in groepsverband in te vullen. Ook hier is het uitgangspunt niet de ervaring van gewone gelovigen: Het invullen kan het pastorale team in de eigen teamvergadering doen, maar ook in samenspraak met parochiebesturen en groepen vrijwilligers die meewerken in het pastoraat op het gebied van huwelijk en gezin.

Op een verzoek van Visie van Gelovigen om dialoogbijeenkomsten aan het bisdom Den Bosch kwam het antwoord van de vicaris-generaal: “Ik acht de tijd niet rijp hiervoor. Ik vrees dat een dialoogbijeenkomst eerder leidt tot het vergroten van tegenstellingen (in opvattingen) dan het verkleinen ervan (…) Ik ben benieuwd hoe op het hoogste niveau de ontwikkelingen zullen zijn. Zelf ben ik de overtuiging toegedaan dat ‘de leer van de Kerk’ niet wezenlijk zal veranderen.”

Op verschillende websites is het mogelijk open brieven en petities te ondertekenen. Catholic Church Reform International (waarvan Visie van Gelovigen deel uitmaakt) heeft een open brief aan de paus opgesteld waarin geconstateerd wordt dat Lineamenta gewone gelovigen nauwelijks bereikt. Op Widen the Circle at the 2015 Family Synod staat een petitie om meer gezinsmensen een plaats te geven tijdens de synode van 2015.