Gedroomd 2033

Op 3 oktober j.l. heeft Ed Schreurs in Rome namens Visie van gelovigen hun “gedroomde kleine geloofsgemeenschap” voorgelegd aan Catholic Church International CCRI, het netwerk van een 60 vernieuwingsgezinde organisaties, waarvan een dertigtal aangeslotenen bijeen waren voor een forumdiscussie.

Over zijn presentatie schrijft hij: “Sommigen reageerden enthousiast. Een enkeling sloeg achterover van de schrik. In een gesprek met Martha Heizer, die een Oostenrijkse organisatie vertegenwoordigt met 2 miljoen sympathisanten bleek dat zij vooralsnog wilde vasthouden aan de magie van sommige woorden en gebaren. Ze zou een dialoog op prijs stellen.

Een kloosterzuster van de Filippijnen confronteerde ons met twee opvattingen over het huwelijk: * een middel voor het afvoeren van lustgevoelens, waaruit kinderen voortkomen en * een middel om man en vrouw te brengen tot samenwerking en liefde voor elkaar. De kerk had tot nu toe voor het eerste alternatief gekozen, hetgeen deze non te vuur en te zwaard wilde bestrijden.

Tijdens gesprekken aan tafel leek het er op dat het accent van aangesloten organisaties gaat verschuiven naar het organiseren van dialoog gesprekken, zoals die waar wij al mee bezig zijn.”

Gedroomd 2033

Alleluia, de twee duizend jaar van schone schijn lopen ten einde.
Vele jaren na de dood van Christus komt zijn boodschap echt tot leven.
Een reiziger uit het Zuiden neemt de droom van Gods Volk mee naar Rome
Wijzen uit het Westen bevragen gelovige gehuwden en ongehuwden.

Alleluia, de twijfelaar ontleent moed aan verhalen die hem bereiken.
Hij smelt woede om in energie om met anderen te werken aan een betere wereld.
De deur is open voor de kleine gemeenschap van geestverwanten,
Die vreugde scheppen in het volgen van de weg van Jezus de leraar.

Alleluia, Met hun leraar buigen de zijnen zich over achtergestelde medemensen.
Zij verruilen eigen monumentale gebouwen voor gehuurde appartementen
Niet om God om te kopen met offers, zoals de heidenen deden,
Maar om scheve verhoudingen recht te trekken.

Alleluia, magische formules worden buiten gebruik gesteld. Hun licht gaat uit.
Iedereen en alles is heilig en volledig eigendom van de Allerhoogste.
Een zegen wordt desgevraagd uitgesproken over eenieder die een taak aanvaardt
Elke verbintenis tot zorg, krijgt desgevraagd een bemoedigende wens.

Alleluia, kleine gemeenschappen van verschillende signatuur zijn eensgezind.
Katholieken, Orthodoxen, Protestanten en andere christenen komen samen.
Zij luisteren naar elkaar om in twijfelgevallen van elkaar te leren.
Zij willen hun gedrag afstellen op de idealen van Jezus Christus.

Alleluia, de taak van de voormalige priester is opgesplitst in die van velen.
De deeltijd musicus en de deeltijd leraar wordt bijgestaan door vrijwilligers
door pastores, hulpverleners, voorgangers, bestuursleden en handwerkers.
De bisschop reist stad en land af, vergelijkt en adviseert als opzichter.

Alleluia, stil gebed neemt de plaats in van overgeleverde dode teksten
De jeugd die God bewondert in de natuur en achter het uitspansel krijgt vrede.
De Allerhoogste geeft stilzwijgend antwoord op hun vragen
Zij leren heel de wereld gaaf te bewaren voor kinderen en kleinkinderen.

Alleluia De dromer ziet basisgemeenten, open voor de problemen van alledag.
De geestverwant neemt de zorg van zijn buurman in zich op.
Er is geen ander gezag dan het autonoom geweten en ieders verantwoordelijkheid
Iedereen is bekwaam en bevoegd te beslissen in gezinsleven en alles daar omheen.

Alleluia. De gemeenschap vaart op de stroom van onderop aangegeven.
Zij overlegt met gelovigen van andere culturen op basis van gelijkheid.  
De droom geloofsgemeenschap is werkelijkheid geworden,
die men kent aan de daden van menslievendheid van haar leden.

Archieven