ANBI en privacy

Op deze pagina vind je de gegevens die de Oecumenische Vrouwensynode moet publiceren als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook vind je hier de privacyverklaring van de Oecumenische Vrouwensynode naar aanleiding van de AVG (mei 2018)

Stichtingsgegevens

NAAM: Stichting Oecumenische Vrouwensynode
IBAN: NL23 INGB 0006 2347 66 ten name van Stichting Oecumenische Vrouwensynode
RSIN/FISCAAL NUMMER: 8005.62.069
CONTACTGEGEVENS:  info@www.vrouwensynode.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal drie personen.
De huidige bestuursleden zijn:
Rebecca Onderstal (voorzitter)
Evelyne Verheggen (secretaris)
Dullyna van den Herik (penningmeester)
Fieke Klaver (bestuurslid met netwerkfunctie in haar portefeuille)

Beleidsplan

Beleidsplan 2022 – 2025 (PDF)

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn vrijwilligers. Zij ontvangen niet meer dan een vrijwilligersvergoeding voor hun inspanningen.
Alleen naar redelijkheid gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling

De Oecumenische Vrouwensynode biedt een landelijk platform aan netwerken, organisaties, groepen en personen, die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in geloof en theologie vanuit het perspectief van vrouwen. Deze groepen en personen kwamen aanvankelijk uit de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. Tegenwoordig gaat het om een breed palet aan geïnteresseerden zowel georganiseerd in groepen als individueel. Op het platform van de Vrouwensynode ontmoeten zij elkaar, wisselen ervaringen en kennis uit en inspireren ze elkaar tot verandering en empowerment.

De Vrouwensynode richt zich in eerste instantie op vrouwen uit de christelijke traditie in Nederland. Het gaat om vrouwen (en om mannen die onze genderanalyse delen) in verschillende posities: van vrouwen die werkzaam zijn in de kerk tot vrouwen die vanuit een (post)christelijke achtergrond zoeken naar een nieuwe invulling van haar spiritualiteit. Dit houdt in dat de Vrouwensynode zowel ‘gist in de kerk’ als ‘vrouwenkerk’ wil stimuleren.

De missie van de Vrouwensynode is vrouwen aan te moedigen om vanuit haar eigen ervaringen haar geloof onder woorden te brengen en te uiten, de emancipatie van vrouwen binnen kerk en geloof te ondersteunen en reflectie op gebied van gender en religie ook buiten de academie te bevorderen.

De Vrouwensynode werkt vanuit de overtuiging van fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen en rechtvaardigheid op gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd, seksuele voorkeur en ecologie. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerkelijke instituten. De Vrouwensynode beschouwt feministische theologie en andere bevrijdings-theologieën zoals queer theology en womanistische theologie als basis daarvoor.

Jaarverslagen inclusief financiële verantwoording

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2019 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2018 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2017 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2016 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2015 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2014 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2013 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2012 inclusief balans en staat van baten en lasten

Jaarverslag 2011 inclusief balans en staat van baten en lasten

Voor het verkrijgen van donaties van particulieren worden geen kosten gemaakt.
De kosten die gemoeid zijn met het verkrijgen van subsidies van fondsen voor de organisatie van een bijeenkomst worden gespecificeerd op de staat van baten en lasten van die bijeenkomst. Zie de verslagen hieronder.

Verslagen van synodes, synodedagen en andere bijeenkomsten

2017 Verslag Synodeweekend, “Do you care?!”

2015 Verslag synodedag “VrouwenVerhalen. Zij vertelt, zij anders”

2014 Verslag synodedag “Vrouwen houden huis. Geloven in duurzame economie”

2013 Verslag expertmeeting met jonge vrouwen

2012 Verslag synode “Vrouwen tussen geloven, geld en groen”

2011 Verslag debatavond “Vrouwen Verbinden”

2010 Verslag synodedag “Vrouwen – geloven – aarde”

Elk verslag bevat een staat van baten en lasten. Indien er sprake is van kosten van fondsenwerving dan staan deze daarop vermeld.

Privacyverklaring van de stichting Oecumenische Vrouwensynode

De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het kunnen verzenden van het papieren kwartaalblad de ZijSpiegel en/of de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Mensen geven zichzelf op door middel van een inschrijfformulier op de website, via e-mail of schriftelijk. De aanmeldingen wordt vastgelegd in een digitaal bestand.

Voor de digitale nieuwsbrief wordt de naam (indien opgegeven), het e-mailadres en de datum van aanmelding opgeslagen.

Voor de ZijSpiegel: datum van aanmelding, naam, adres, woonplaats, e-mailadres (indien opgegeven), telefoonnummer (indien opgegeven) en bankrekening (indien noodzakelijk voor de automatische incasso) en soort abonnement.

De datum waarop mensen zich voor een dienst afmelden en (indien aangegeven) de reden worden eveneens vermeld.

Om mensen antwoord te kunnen geven op de vraag waarom en sinds wanneer zij geen digitale of papieren nieuwsbrief meer ontvangen, worden deze gegevens bewaard, tenzij iemand aangeeft verwijderd te willen worden.

Adresgegevens van mensen die een synodedag of -weekend hebben bijgewoond worden eveneens bewaard, tenzij mensen aangeven dit niet te willen. Dit gebeurt met het oog op het organiseren van nieuwe synodedagen en -weekenden.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt.