Oecumenische Vrouwensynode

platform van de vrouw-en-geloofbeweging

Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Het bestuur is goed begonnen dit seizoen

Nieuwe samenstelling van het bestuur van de Vrouwensynode. V.l.n.r. Jasja Nottelman, Fieke Klaver, Wil Franssen, Arine Benschop en Emsi Hansen. Lees over Emsi en Fieke in de laatste Nieuwsbrief! In augustus was er een teambuildings-en beleidsdag op Zingevingsboederij Vrije Verbinding onder de bezielende leiding van Carla Boven.

VrouwenBron lanceert website

Op vrijdag 19 september lanceert VrouwenBron haar website www.vrouwenbron.be.

Vrouwenbron is een nieuw initiatief in Hasselt, dat zich in juli aankondigde met de woorden:

Beeld je in, een delende gemeenschap waarin:
vrede,
gelijkwaardigheid,
zorg dragen,
verbondenheid
en eeuwige cyclussen worden geëerd.

Waar ruimte is
om samen te komen,
om te ontmoeten en te delen,
om oude, nieuwe dingen te leren.

Lees meer...

EFECW roept vrouwen op tot inzet voor vrede

Ruim 130 vrouwen uit 27 Europese landen namen begin augustus deel aan de negende Generale Assemblee van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa met als titel ‘Uit een vrouw geboren (Gal 4,4)’. Thema was Maria in de oecumene en haar betekenis in de huidige tijd. In de slotverklaring werd een indringende appel aan vrouwen gedaan zich actief in te zetten voor vrede.

De nieuw gekozen co-presidentes zijn Gabi Kienesberger (rk, Oostenrijk), Eva Guldanova (luthers, Slovakije) en Asea Railean (orthodox, Moldavië). Voor het eerst komt een kleine meerderheid in het bestuur uit Oost- en Midden-Europese landen.

Lees het verslag van de Assemblee

Vrouwenkalender 2015 verschenen

Ook in 2015 is de vrouwenkalender weer een reis langs mooie schilderijen met meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld voor deze wekenkalender. De Nederlandse bijdragen zijn van Corja Bekius en Heleen de Lange. Te koop bij uitgeverij Narratio.

Church of England stemt voor vrouwen als bisschop

Op 14 juli j.l. heeft de anglicaanse Church of England het bisschopsambt opengesteld voor vrouwen. Daarmee is een einde gekomen aan één van de langstlopende meningsverschillen in de Engelse kerkgemeenschap. In 1989 werd in Nieuw-Zeeland de eerst vrouwelijke bisschop in de wereldwijde Anglicaanse kerk al gewijd. Sindsdien hebben de Anglicaanse kerken in de VS, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Wales, Ierland, Schotland, Zuid-India en Cuba het bisschopsambt opengesteld voor vrouwen. De Angelicaanse kerk in Nederland met ongeveer 30.000 leden valt onder de Church of England.

Interview met nieuwe voorzitter Unie NKV

Interview door Joanne Seldenrath
Met toestemming overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Unie NKV

Karine Pluymaekers, sinds februari 2014 voorzitter van de Unie NKV, omschrijft zichzelf als een soort bouwpastoor: ‘Iemand die dingen op poten zet, van kinderhuizen in Nederland tot een administratie, een afdeling voor premature kinderen of een laboratorium in de tropen.’ Na haar eerste – verpleegkundige – opleiding volgde orthopedagogiek (Seminarium voor Orthopedagogiek) en tal van cursussen. Op dit moment doet ze Cultuurwetenschappen ‘uit pure liefhebberij’.

Lees meer...

Overdenking Rebecca Onderstal Gay Pride kerkdienst

Rebecca Onderstal hield de overdenking tijdens de Gay Pride kerkdienst op 4 augustus in Amsterdam. Ze sloot aan bij het thema 'Stilte' van de Gay Pride: "Horen begint bij het besef dat het niet gemakkelijk is om zonder oordelen te luisteren. Om de stemmen die veroordelen – waarmee je je jezelf veroordeelt – tot zwijgen te brengen. Sommige hoor je al zo lang dat ze elke stilte volpraten. De stem van je moeder of je vader, van een ander die je gevormd heeft of geraakt. Horen begint bij de durf om stil te worden. Met niets in handen, één en al oor. Stilte." Zie voor de hele overdenking de website van NieuwW!J.

Flexibele geesten waaien verder

Op tweede Pinksterdag zette De Nieuwe Liefde de spirituele vensters open. In het afwisselende programma Flexibele geesten, georganiseerd door IKON, DSTS, De Nieuwe Liefde en Nieuwwij.nl, werden de aanwezigen uitgedaagd door de ontmoeting met andere 'religieuze geesten' om zich te laven aan de wijsheden uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Mariska Jansen schreef een uitgebreid verslag voor Nieuwwij.nl. Meegenieten via filmopnamen kan op de website van De Nieuwe Liefde. Flexibel geloven werd gepresenteerd, een boek van Manuela Kalsky en Frieda Pruim met interviews met mensen die religieuze inspiratie halen uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Hoe de flexibele geesten waaien is onderwerp van de studiedag Meerstemmig geloven over multiple religious belonging (meervoudige religieuze verbondenheid) van het Dominicaans Studiecentrum op 20 september (zie de agenda).

Froukje Pitstra promoveert op Anne Zernike

Op 3 juli is Froukje Pitstra gepromoveerd op een proefschrift over Anne Zernike, de eerste predikante van Nederland. Op basis van het proefschrift verschijnt in september het boek Ontelbare enkelvouden. 'Veel mensen gaan er vanuit dat de discussie over de toelating van vrouwen tot het ambt werd gevoerd met religieuze argumenten, over het gebod dat vrouwen niet mogen spreken in een gemeente’, zegt Pitstra. ‘In orthodoxe kringen is dat ook zeker een belangrijk argument, want in de bijbel staat dat een vrouw moet zwijgen in de gemeente. Maar de eerste discussies over de toelating van vrouwen tot het ambt speelden vooral bij de vrijzinnigen. Daarbij werden geen religieuze argumenten aangehaald, maar werd vooral met argusogen gekeken naar de psyche van de vrouw. Die zou volgens tegenstanders tekort schieten voor het predikambt.’

Lees meer...

Oerverhaal rehabiliteert Eva

Marjo Korpel en Johannes de Moor, onderzoekers van de Protestantse Theologische Universiteit hebben op Oegaritische kleitabletten een voorloper van het bijbelse verhaal over Adam en Eva ontdekt. In dat verhaal is Adam oorspronkelijk een god die door een kwaadaardige medegod in de vorm van een slang wordt gebeten en vergiftigd. Daardoor wordt Adam menselijk en sterfelijk. De zonnegodin schept daarna "een goedaardige" vrouw voor Adam, zodat de mensen zich kunnen voortplanten en als soort toch eeuwig voortleven. Een opvallend verschil met het bijbelverhaal waarin Eva van de verboden vrucht eet.

Over het onderzoek is het boek Adam, Eve, and the Devil verschenen. Eind 2014 komt er een Nederlandse bewerking.

Bekijk de reportage van EenVandaag over het onderzoek.

 

Lies Wesseling op Opzij leerstoel

Lies Wesseling is op de Opzij leerstoel benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender, Cultural Memory and Diversity aan de universiteit van Maastricht. Op 12 september houdt zij haar oratie Verwantschap weven : vertelpraktijken en culturele herinnering in transnationale adoptie. De rede wordt voorafgegaan door een internationaal symposium The Personal is Geopolitical: Story-telling and Familial Belonging in a Globalizing World (zie de agenda).

59ste Commission on the Status of Women

De review van “Beijing 1995” is maart 2015 hoofdonderwerp van de 59e sessie van de Commission on the Status of Women (CSW59). Rapportages over de implementatie van de Beijing Declaration and Platform for Action en actuele ontwikkelingen die daar invloed op hebben, gelden als input voor CSW59. WO=MEN, Atria en de Nederlandse Vrouwenraad coördineren de voorbereiding van CSW59 in Nederland vanuit het maatschappelijk middenveld uitlopend in een NGO-rapportage voor de CSW en voor de Nederlandse regeringsdelegatie. Deze wordt ook gebruikt om tijdens de CSW59 de Nederlandse regeringsdelegatie te voeden. Op 16 juni vond de Beijing+20 kick-off plaats in Utrecht. Meen je dat je vanuit jouw organisatie relevante input hebt voor een van de thema's (zie de VN website), neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (internationaal) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (nationaal).

Voorstellen voor nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingediend bij VN

De Women’s Major Group for Sustainable Development (WMG-SD) heeft onlangs een belangrijke bijdrage geleverd in de Open Working Group on Sustainable Development Goals van de VN. De WMG-SD is opgericht tijdens de VN Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992). Vrouwen worden beschouwd als een van de negen belangrijke groepen in de samenleving om duurzame ontwikkeling te bereiken. De Women’s Major Group zorgt ervoor dat de stem van vrouwen bij de Verenigde Naties wordt gehoord via deelname, benutten van spreektijd, indienen van voorstellen en toegang tot documenten.

Lees meer...

Denk mee over de Bijbelzaal

De Bijbelzaal van het Bijbels museum wordt opnieuw ingericht. Zeventig thema’s en verhalen zullen de revue passeren. Het museum nodigt iedereen uit om om daarover mee te denken. Welke verhaal of voorwerp mag niet ontbreken? Laat het weten via de website van het museum.

Visie van gelovigen

Visie van gelovigen, een nieuwe kritisch katholieke website, wil de droom van paus Johannes XXIII opnieuw onder woorden brengen en helpen verwerkelijken. Tijdens de eerste zittingen van het 2de Vaticaans Concilie in 1962 heeft Johannes  XXIII heel bewust in de richting van vernieuwing gestuurd. Hij stierf in 1963. Na zijn dood hebben behoudende kardinalen en drie successievelijke pausen de veranderingen geleidelijk op dood spoor gezet. Visie van gelovigen organiseert plaatselijk bijeenkomsten gedachtig de uitnodiging van de huidige paus Franciscus om vanuit de basis suggesties aan te leveren voor veranderingen in de kerk.

Lisette Thooft wint preekwedstrijd

Lisette Thooft heeft op 15 juni de preekwedstrijd voor vrouwen gewonnen, die uitgeschreven was door Vrijzinnigen Nederland. Inspiratiebron daarvoor was een uitspraak van Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikante in Nederland: ‘Ja, heilig is alle  kunst.’  Thooft neemt in haar preek 'scheiden' als thema: "Kunst maken is iets afzonderen, iets apart zetten, iets uit het dagelijkse leven halen en bijzonder maken. Een beeld, een thema, een invalshoek, een visie – de kunstenaar neemt het uit zijn context, zet er een lijst omheen, plaatst het op een voetstuk. Scheppen is scheiden." Van scheiden zijn we individuele wezens geworden, maar het is ook pijnlijk en daarom proberen we weer heelheid te vinden, in de liefde, door te proberen de wereld te verbeteren, en door kunst... Lees de winnende preek op De Bezieling.

Voornemen opheffing Landelijk Oecumenisch Platform

In de laatste vergadering van het LOP, februari jl is  het voornemen besproken het LOP op te heffen. De betrokken gemeenschappen is om hun reactie gevraagd. Er wordt nagedacht over een goede afsluiting en of een vorm van contact bewaard kan blijven. In oktober wordt de opheffingsvergadering gehouden. De website van het LOP is nog in de lucht. Lees de nieuwste column Bestaat God? Wat staat er in de sterren?

Onderzoeksproject Huwelijkse gevangenschap

Donderdag 19 juni vond bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de aftrap plaats van het onderzoeksproject ‘Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en wetgeving’. In dit meerjarige interdisciplinaire project van de Universiteit Maastricht zal onderzoek worden gedaan naar vrouwen die hun religieuze huwelijk willen beëindigen, maar hierbij op obstakels stuiten. Zie voor meer informatie de website van Atria.

Beleving eucharistie en avondmaal

De Raad van Kerken in Nederland heeft expertmeetings gehouden met 'gewone gelovigien' over de beleving van eucharistie en avondmaal. Ter inleiding besprak Barend Kamphuis het verhaal van de Emmaüsgangers, volgens hem zeer waarschijnlijk het echtpaar Kleopas en Maria. Het is de bedoeling het gesprek over de beleving van eucharistie en avondmaal ook plaatselijk en in kleinere kring voort te zetten. Zie voor meer informatie de website van de Raad van Kerken.

Geweld tegen vrouwen

Bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwensgeschiedenis, staat de tweede helft 2014 in het teken van geweld tegen vrouwen. De laatste tijd staan de kranten er vol mee: Vrouwen en meisjes zijn wereldwijd onevenredig vaak de dupe van seksueel en huiselijk geweld en ook mensenhandel. Dit blijkt uit vele verschillende soorten representatieve nationale en internationale onderzoeken. Opvallend is dat hierdoor de oude discussie weer oplaait over betrouwbaarheid van onderzoek. Is het echt wel zo erg? Alle reden voor Atria om zich als kennisinstituut hierover te buigen en helderheid in de discussie te brengen.

Religie en vrouwelijk leiderschap

vrouwen en duurzame vrede

In mei was Esther Mombo te gast bij het platform vrouwen & duurzame vrede. Esther Mombo is een van de belangrijkste Afrikaanse hedendaagse theologen en vredesactivist. Op 17 mei was er in De Nieuwe Liefde een levendig programma met haar en andere vredesactivistes van het Multicultural Women Peacemakers Network over female leadership. Tijdens die bijeenkomst presenteerde de Nederlandse VrouwenRaad het tijdschrift Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap. Het tijdschrift werd meegestuurd met de papieren Nieuwsbrief van de Vrouwensynode en is ook online te lezen via onze pagina Digitaal (gratis).