Oecumenische Vrouwensynode

platform van de vrouw-en-geloofbeweging

Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Vrouwensynode viert in 2015 weer 8 maart

‘Tot volgend jaar!’ zeiden afgelopen 8 maart veel deelneemsters van de synodedag. Aan zo veel enthousiasme moesten we gehoor geven, vonden we als bestuur van de Vrouwensynode. Daarom organiseren we op 8 maart 2015 opnieuw een activiteit, dit keer in de vorm van een middagprogramma in de Janskerk te Utrecht: "VrouwenVerhalen: zij vertelt, zij anders".

lees meer

Opgeven kan via deze website.

IWFT en Vrouwensynode samen om tafel

"De Vrouwensynode, wat doet die nu precies?" en, "Het IWFT, waar bestaat hun werk uit?" Deze vragen bleken te leven binnen het bestuur van zowel de Oecumenische Vrouwensynode als ook het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie. Dit resulteerde in een initiatief tot kennismaking in de vorm van een gemeenschappelijk overleg. Tijdens deze vergadering, waarin beide besturen grotendeels vertegenwoordigd waren, werd kennis gemaakt, nieuws uitgewisseld en werden wederzijdse toekomstplannen besproken. Van beide kanten werd de ontmoeting als verbindend en inspirerend ervaren, waardoor in de toekomst wordt beoogd van tijd tot tijd met elkaar om tafel te gaan zitten. Hiermee hopen we elkaar waar mogelijk te ondersteunen om nog beter bij te kunnen dragen aan de vrouw & geloof beweging.

500e geboortejaar Teresa van Avila - Studiedag

In 2015 is het vijfhonderd jaar geleden dat de befaamde Spaanse mystica en geestelijk leidster Teresa van Avila werd geboren. In haar eigen tijd had ze een grote impact en dat is zo gebleven tot in deze tijd. Zo onderzocht de feministische Franse filosofe Simone de Beauvoir haar als voorbeeld voor feministische vrouwen op zoek naar autonomie, terwijl Paus Paulus VI haar in 1974 tot kerklerares benoemde.

De Studiedag Gender en Religie 2015 op vrijdag 6 maart wordt aan Teresa gewijd. Teresa’s leiderschapspraktijk zal centraal staan. Wat is de relatie van haar functioneren als leider met haar spiritualiteit? In hoeverre is er sprake van een typisch vrouwelijke manier van leidinggeven? Welke technieken gebruikte ze? Hoe was haar verhouding met andere leiders in haar tijd? In hoeverre is zij een bron van inspiratie voor mannelijke en vrouwelijke leiders in de eenentwintigste eeuw?

Zie de aankondiging voor meer gegevens.

 

Liturgie voor 8 februari gebedsdag tegen mensenhandel

Op zondag 8 februari 2015 zullen overal ter wereld gemeenschappen van religieuzen, parochies en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel gedenken. Deze dag werd op 25 november van het vorig jaar ingesteld door paus Franciscus, op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel.

Volgens diverse schattingen zijn jaarlijks wereldwijd tussen de 700 duizend en twee miljoen vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer van mensenhandel. In ongeveer 60 procent van de gevallen gaat het om vrouwen en kinderen. Per jaar gaat wereldwijd ongeveer 32 miljard dollar om in deze mensonterende handel.

De Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) en de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR) hebben een liturgie voor een gebedsdienst opgesteld, die ze aanbieden aan alle religieuze instituten en christelijke kerken en groeperingen in Nederland.

Zie ook het persbericht en de website van de SRTV.

 

Prof.dr. Philomena Mwaura zal Hendrik Kraemerlezing houden

Op 20 mei 2015 zal prof.dr. Philomena Mwaura de Hendrik Kraemer Lezing geven. Mwaura is lid van de Circle of Concerned African Woman Theologians en director van het Centre for Gender Equity & Empowerment aan de Kenyatta University in Nairobi.

De jaarlijks terugkerende Hendrik Kraemerlezing stelt actuele vragen aan de orde, die het samenleven met verschil in cultuur en religie betreffen. De lezing heeft tot doel inzicht te bieden en missionair engagement en dialoog te stimuleren. De lezing wordt georganiseerd door de bijzondere leerstoel missiologie (prof.dr. Mechteld Jansen) van de Stichting de Zending van de Protestantse kerk.

In de agenda verschijnt t.z.t. meer informatie.

Lisette Thooft interviewt Karen Armstrong over nieuw boek

Haar nieuwe boek In naam van God. Religie en geweld sluit naadloos aan bij de actualiteit van de terreuraanslagen in Frankrijk. In het boek beantwoordt Karen Armstrong de vraag of religie de oorzaak is van geweld. Lisette Thooft sprak er met haar over.

Armstrong zegt in het gesprek onder andere: “Terrorisme heeft helemaal niets te maken met Mohammed, net zomin als de kruistochten iets te maken hadden met Jezus. Er is niets in de islam dat gewelddadiger is dan het christendom. Alle religies zijn gewelddadig geweest, ook het christendom… Er was geen antisemitisme in de islam, voordat het geïmporteerd werd uit het christendom. Dat antisemitisme hebben ze van ons overgenomen. De missionarissen hebben het verspreid en daarna kwam de staat Israël. In de moderne natiestaat is ook het judaïsme gewelddadig geworden.”

Lees het hele interview op de website van NieuwWij.

 

Nomineren voor Religieuzenprijs vóór 1 april

Dit najaar zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitreiken voor een bijzonder initiatief. Voor een prijs komen activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de religieuze traditie van inzet op het terrein van de ZORG in de breedst mogelijke zin van het woord.

Dit terrein heeft een hoge actualiteitswaarde. Veel zorgbehoevenden én zorgverleners zijn in de knel geraakt door markt-gestuurd beleid. De menselijke maat dreigt verloren te gaan en de zorg aan de medemens is zijn ‘ziel’ aan het verliezen.

De KNR nodigt je van harte uit om inspirerende initiatieven vóór 1 april 2015 in te sturen. Klik hier voor de criteria.

Interview met feministische moslima Sheily Belhaj

Voor de Volzin-serie 'Jonge Denkers' is onlangs de vrijzinnige moslima Sheily Belhaj (25) geïnterviewd. Zij zegt onder andere

“Voor mij blijft de Koran wel het centrum. Maar de Koran is een multi-interpretabel boek. Helemaal niet zo dichtgetimmerd. Je kunt er je eigen interpretatie op loslaten. Voor mij is de Koran een spirituele gids, geen wetboek en hij bevat inspirerende verzen en prachtige verhalen. Die moet je niet letterlijk nemen. Het gaat om de moraal van het verhaal.

Een voorbeeld? Ik ben voor een feministische lezing van de Koran. Dan is het verhaal over Adam en Eva heel inspirerend. Daar lezen we hoe man en vrouw geschapen zijn, namelijk uit één ziel. Gelijkwaardig dus. Dat is de fundamentele boodschap van de islam. En niet alleen man en vouw maar ook Arabier en niet-Arabier. De islam propageert de gelijkwaardigheid van alle mensen."

Het hele interview is te lezen op de website van de Bezieling.

Lutherse Vrouwenbond lanceert eigen website

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond heeft onlangs met gepaste trots haar mooie website www.nlvb.net gelanceerd.

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond. De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode, als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, met een open oog voor de wereld om haar heen. De bond is vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF) en in de lutherse gemeenten.

Neem zelf een kijkje op de website.

 

De Vrouwensynode wenst u Gelukkig Nieuwjaar

Wise women also came
© Jan L. Richardson
janrichardsonimages.com 

Er kwamen ook wijze vrouwen.
Het vuur brandde
in haar schoot
lang voor ze
de schitterende ster
aan de hemel zagen.

Lees meer

Nieuwe voorzitter platform christelijke LHBT-beweging

Met ingang van 1 november 2014 is Heleen de Boer de nieuwe voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. De Boer is sinds 1996 al bestuurslid van het LKP. In die functie heeft zij zich altijd ingezet om bruggen te bouwen voor LHBT-ers binnen de kerk en in kerkelijke organisaties, daarbij het liefst intensief samenwerkend met andere LHBTorganisaties. Daarbij werkt De Boer op basis van  het vertrouwen dat het geloof daarin een verbindende schakel is en niet een onneembare hindernis. De Boer over het basisdoel van het LKP: "Een kerk en samenleving met een gelijkwaardige plaats voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

Lees verder op de website van het LKP.

Heeft kritische paus Franciscus hulp nodig?

Paus Franciscus trapt met zijn kritiek velen op de tenen. De curie kreeg het zwaar te verduren in zijn kersttoespraak (Engels). Landen en steden die traditioneel kardinaalszetels waren worden overgeslagen ten gunste van bescheiden bisdommen met herderlijke kerkbestuurders met name in de Derde Wereld. De paus verdedigt zijn kritiek op het kapitalisme: "Is dit populisme? Nee, het is het evangelie." Theo Thier vraagt zich op de website van de Mariënburgvereniging af of de paus niet wat hulp zou kunnen gebruiken van progressief Nederland.

Er wordt al op veel plaatsen hulp gemobiliseerd, zoals bijvoorbeeld rond de voorbereiding van de Gewone Bisschoppensynode van 4 t/m 25 oktober 2015. Groepen gelovigen in verschillende landen constateren dat de vragenlijst Lineamenta over ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’ zelden door gewone gelovigen wordt ingevuld. De paus dringt hier juist op aan. In Nederland...

Lees meer

Wat betekent klooster- en communitair leven in deze tijd?

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Spe Gaudentes interviewde Marianne van Waterschoot Rosaliene Israël voor NieuwWij. Rosaliene zegt daarin: “Voor mij zijn kloosters en communiteiten gemeenschappen waar geleefd wordt vanuit trouw aan jezelf, aan de ander en aan God. De overgave aan de ander, die nooit met jou samenvalt, en de continuïteit (‘ik blijf hier voor als jij terugkomt’) vormen voor mij de kern van het geordende klooster- en communitaire leven. Daarmee is deze vorm van leven een mogelijke concretisering van wat het betekent om christen te zijn. (...) In een wereld waarin mensen in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen, laat het communitaire leven een ander mensbeeld zien: het draait niet om mij alleen.”

Lees het hele interview op de website www.nieuwwij.nl.

Geen betaalde banen meer voor vrouwen in aartsbisdom Utrecht

In zijn nota met toekomstperspectieven voor parochies van eind november schrijft aartsbisschop Eijck dat er in het aartsbisdom Utrecht in de komende decennia alleen nog geld zal zijn om priesters te betalen. Diakens worden alleen nog onbezoldigd aangesteld. Hij concludeert verder: “Over een tiental jaren zullen er nog slechts zeer weinig en aan het eind van het volgend decennium nauwelijks nog pastoraal werk(st)ers zijn. (...) Alleen de priesters ontvangen dan nog inkomen op basis van hun pastorale arbeid. In hun werkzaamheden worden zij bijgestaan door onbezoldigde diakens en vrijwilligers.” Tenzij het priesterambt opengesteld wordt voor vrouwen, zullen er dan dus geen betaalde banen voor vrouwen meer zijn. Kortom: Liefdewerk, oud papier.

Lees ook de reactie van Margriet Gosker op de beleidsnota op de website van de Mariënburgvereniging.

Foto: Wutsje / Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0

Basisinkomen krijgt steeds meer aandacht

Het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen krijgt steeds meer aandacht. Tijdens onze synodedag van 2014 hield Anne-Claire Mulder er een workshop over. Sindsdien duikt het geregeld op in de media, zoals in het artikel Werken aan geluk met gratis geld op De Bezieling. Naast de Europese website Unconditional Basic Income zijn er ook de Nederlandse websites Onvoorwaardelijk Basisinkomen en de Basisinkomen Infosite.

Mariënburg en De Roerom lanceren Opzien

Mariënburg (Vereniging van Kritisch Katholieken) en De Roerom (nieuws-, service- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving) hebben hun digitale nieuwsbrieven samengevoegd in OpZien. OpZien biedt achtergronden bij nieuws en ontwikkelingen, en bijdragen aan publiek debat vanuit de waarden van de christelijke traditie. (Tweewekelijks.)

Opgeven via de websites van Mariënburg of De Roerom.

Blog Atria: "wat als Maria een meisje had uitgeperst?"

"... wat als Maria er tussen de scharrelende geiten en schapen niet een jongetje maar een meisje had uitgeperst? Als Jozef niet trots een jongetje aan de herders had overhandigd, maar een zuigeling met vagina? Zou koning Herodes dan ook hele dorpen hebben afgeslacht, uit angst voor concurrentie? Zou Saulus op weg naar Damascus zich tegen de grond hebben geworpen, door een visioen, een verschijning, een openbaring en al reizend door Klein Azië de kiem hebben gelegd voor iets wat zou uitgroeien tot ‘christendom’?" dat vraagt Matthea Westerduin zich af in haar blog op de website van Atria.

Lees hier de hele blog.

Goede wensen van andere vrouwenorganisaties

Van verschillende kanten ontvingen we kerst- en nieuwjaarswensen die we graag doorgeven. Klik op de volgende links om ze te lezen.

Van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging.

Van Andante Nederland.

Van Andante Europa.

Vrouwensynode krijgt subsidie van Catharina Halkesfonds

We zijn heel blij te kunnen vertellen dat het Halkesfonds ons voor 2015 subsidie heeft toegekend voor het inhoudelijke beheer van deze website.

Hierdoor kunnen we u blijven voorzien van actuele informatie!

Het Halkesfonds dankt haar naam aan Catharina J.M. Halkes (1920-2011). Zij was de eerste hoogleraar Feminisme en Christendom in Nederland.

Feministische theologie heeft zich in Nederland zowel binnen theologische opleidingen als daarbuiten ontwikkeld en heeft zich verbreed tot de kritische bestudering van religie en gender. Het Halkesfonds stimuleert onderzoek en onderwijs op dit gebied.

www.halkesfonds.nl

Verslag Catharinadag met Etty Hillesum

Op 25 november 2014 vond de twaalfde Catharinadag plaats. Het is een jaarlijkse bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Christine de Pisan, met actuele thema’s op het terrein van veranderende man-vrouw verhoudingen in kerk en samenleving. Thema was: ‘Toewijding’ in het leven en het werk van Etty Hillesum. Arine Benschop en Fieke Klaver waren namens de Vrouwensynode aanwezig.

Voor een gehoor van voornamelijk religieuzen en pastores illustreerde Tom Jorna met dagboekfragmenten de ontwikkeling van ‘toewijding’ in het leven van Etty. Denise de Costa koos haar insteek bij het hele gezin Hillesum. De inleidingen gaven mooie stof tot denken en innerlijk overwegen. Daarnaast deed het goed vrouwen te ontmoeten die haar sporen getrokken hebben in de vrouw en geloofbeweging, m.n. in het zuiden van Nederland. Ook voor vrouwen van boven de rivieren is de jaarlijkse Catharinadag een aanrader!

Lees het hele verslag van Fieke Klaver.

‘Samen Lokaal’: plaatsen waar je zomaar naartoe kunt

Onder de noemer ‘Samen Lokaal’ brengt de Bezieling portretten van lokale levensbeschouwelijke initiatieven ‘waar je zo maar naartoe kunt’. Kerken mogen leeglopen, religie, spiritualiteit en levensbeschouwing zijn allerminst passé. En ‘ieder voor zich’? Het is maar net waar je kijkt.

Zie de website van de Bezieling.